Кривично дело незаконит лов из члана 276. Кривичног законика – законодавна решења, дилеме, судска пракса

Аутор чланка
Разматрање кривичног дела незаконит лов аутор је базирао на случајевима из судске праксе који су карактеристични за ово дело, уз излагање решења из Закона, али и уз осврт на одређене дилеме које су се појавиле у вези са овим кривичним делом.   Кривично дело незаконит лов предвиђено је у чл. 276. Кривичног законика („Сл. гласник РС”, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 и 94/16), а припада глави XXIV под називом „Кривична дела против животне средине”. Нужно је указати на то да је човекова животна средина уставна категорија предвиђена у чл. 74. Устава Србије, у којем је наведено да свако има право на здраву животну средину и на благовремено и потпуно обавештавање о њеном стању. Поред уставноправне заштите, животна средина ужива и кривичноправну заштиту у поменутом делу Кривичног законика, у ком је карактеристично и кривично дело незаконит лов. Зашто је карактеристично ово кривично дело? Пре свега, у питању је кривично дело са бланкетном нормом, Међутим, законодавац у погледу овог кривичног дела није употребио класичне речи „ко противно прописима или…”, као када је у питању кривично дело пустошење шума из чл. 274. КЗ-а (из исте групе кривичних дела). Нема објашњења зашто то овде није урађено, али из бића овог кривичног дела и предузетих кривичноправних радњи јасно произлази да мора да се примени други закон, па се повредом тих других прописа или подзаконских аката чини поменуто кривично дело. У питању је првенствено Закон о дивљачи и ловству („Сл. гласник РС”, бр. 18/10), при чему је у чл. 112. под називом „Прелазне и завршне одредбе” наведено следеће: „Прописи за спровођење овог закона биће донети у року од једне године од дана ступања на снагу овог закона.” Другим речима: повредом одредаба Закона о дивљачи и ловству и прописа који су до сада донети, који произлазе из основног закона, чини се кривично дело


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In