Кривично дело противправног лишења слободе из члана 132. Кривичног законика у судској пракси

Аутор чланка
У тексту који следи исцрпно анализирамо биће кривичног дела противправног лишења слободе у свим његовим појавним облицима, уз навођење карактеристичних судских одлука које доприносе његовом правилном разумевању   Kривично дело противправног лишења слободе правно је регулисано у члану 132. Кривичног законика („Сл. гласник РСˮ, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14, у даљем тексту: КЗ), а у Глави 14. под називом „Кривична дела против слободе и права човека и грађанинаˮ.   Кад је реч о овом кривичном делу, најпре, треба указати на практичну страну и директну повезаност кривичног законодавства и основних начела Устава Србије. Заштитни објекат овог кривичног дела јесте једна од основних слобода човека, а то је слобода кретања, као битан сегмент личних слобода човека и грађанина, што је подигнуто и на ниво уставне категорије Републике Србије и, наравно, регулисано и у међународноправним документима који обухватају ову материју. Слобода кретања је, у сваком случају, основно опредељење човека да се креће како у оквиру једног места тако и до других места, а такође и да се у њима задржава према својој вољи и нахођењу. Будући да је наведено лично право подигнуто на ниво уставне категорије, то надаље значи да се човеку може ограничити или одузети слобода кретања само под условима предвиђеним у закону (на пример, ради вођења кривичног поступка – кривичним законодавством, ради спречавања ширења заразних болести – здравственим прописима, у циљу заштите јавног поретка и одбране земље – прописима у вези са одбраном и Војском Србије). Наравно, врло важан степен заштите и гаранције слободе кретања постиже се и кривичноправном заштитом. Наведено кривично дело има свој основни облик (ст. 1), три квалификована облика (ст. 2, 3. и 4) и одређеност кажњавања за покушај дела (ст. 5). Основни облик (члан 132. ст. 1. КЗ-) гласи: „Ко другог противправно затвори, држи затвореног или му на други начин противправно одузме


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти