Кривично дело злостављања и мучења из члана 137. Кривичног законика у судској пракси

Аутор чланка
У тексту који следи анализирамо биће кривичног дела злостављања и мучења у свим његовим појавним облицима, уз навођење карактеристичних судских одлука које доприносе правилном разумевању спорних ситуација у пракси       Инкриминација кривичног дела злостављања и мучења предвиђена је у члану 137. Кривичног законика („Сл. гласник РСˮ, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14), а налази се у Глави 14. под називом „Кривична дела против слобода и права човека и грађанинаˮ.   Из наведеног јасно произилази да се ради о кривичноправној заштити основних вредности човека и грађанина – поштовању његове личности и његовог људског достојанства. У питању су уставне категорије, па је тако у члану 25. Устава Србије предвиђено да су физички и психички интегритет неповредиви, да нико не може бити изложен мучењу, нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању, нити подвргнут медицинским или научним огледима без свог слободно датог пристанка. Готово исти статус има и у међународним документима, односно у међународном праву, које је саставни део нашег законодавства, па тако у Конвенцији против тортуре и других сурових нехуманих или понижавајућих казни и поступака коју је наша земља ратификовала 1991. године предвиђено је да израз „тортура – мучењеˮ означава сваки акт којим се једном лицу намерно наноси бол или тешке физичке или менталне патње у циљу добијања од њега или неког трећег лица обавештења или признања или његовог кажњавања за дело које је то или неко треће лице извршило или за чије извршење је осумњичено, застрашивање тог лица или вршење притиска на њега или застрашивања и вршења притиска на неко треће лице или из било којег другог разлога заснованог на било ком облику дискриминације. На готово истоветан начин говори се и у Конвенцији о спречавању мучења, нечовечних и понижавајућих поступака и кажњавања, коју је наша земља ратификовала 2003. године. Историјски гледано, пре ступања на снагу Кривичног законика, тј.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти