Квалификаторна околност из члана 2. став 2. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела

Аутор чланка
Примена Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела условљена је висином имовинске користи, односно вредношћу предмета неког од набројаних кривичних дела.   Из начела законитости произлази гарантивна функција кривичног законика, односно држава гарантује да кривичноправно кажњавање неће зависити од самовоље судова, него ће бити прописано законима. Начело nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege значи да кривична дела и кривичноправне санкције морају да се пропишу законом. Како начело законитости садржи четири појединачна начела, која представљају његову конкретизацију, а то су да закон мора бити писан, затим начело одређености законског описа кривичног дела, као и забрана повратног деловања кривичног законика и забрана аналогије, у овом тексту разматраће се поједини делови наведеног начела. Забрана аналогије, која може бити правна или законска, подразумева попуњавање неке празнине у закону, па је тако analogia iuris позивање на норме изведене из више прописа или позивање на општа начела, док је analogia legis примена појединачне норме на случај за који та норма није предвиђена на основу његове сличности са случајевима за које је та норма предвиђена. У пракси се законска аналогија најчешће односи на посебан део и у том случају састоји се у томе да се радња која не садржи обележје неког кривичног дела подводи под тo кривично дело на основу сличности неког њеног обележја са обележјем тог кривичног дела. С друге стране, смисао неког бића кривичног дела може да се установи једино ако се утврди који циљ њиме треба да се постигне, односно мора да се има у виду правно добро које кривичним делом треба да се заштити. Законодавац у одређеним случајевима предвиђа кривично дело у више облика, па се тако основном облику додају нова обележја која кривично дело чине тежим (квалификаторне околности) или лакшим (привилеговане околности). За квалификаторну околност Кривични законик користи речи „прибављена имовинска корист у износу преко четиристо педесет хиљада динара


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In