Лично достављање и промена адресе према новом Закону о парничном поступку

Аутор чланка
Нови Закон о парничном поступку донео је изузетно значајне новине у области достављања писмена   Према старом Закону о парничном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 125/04 и 111/09) лично достављање је било регулисано одредбама члана 136. Акта која су се обавезно лично достављала дефинисана су као тужба, платни налог, ванредни правни лек, пресуда и решење против кога је дозвољена посебна жалба. И друга писмена су се могла доставити по правилима о личној достави само када је Законом о парничном поступку или другим законом то било изричито одређено, али и када је суд сматрао да је због приложених исправа потребна већа опрезност. Према одредбама поменутог закона, лична достава се вршила лично странци, законском заступнику, односно пуномоћнику. Уколико се лице коме се писмено мора лично доставити не затекне тамо где се достављање има извршити, достављач се информише када и на ком месту би могао да затекне лице коме је потребно извршити личну доставу и оставља му код једног од лица која су дефинисана чланом 135. ст. 1. и 2. ЗПП-а, односно код одраслог члана домаћинства или лица које на истом месту ради или суседа, обавештење да ради пријема писмена у заказани – одређени дан и сат буде у свом стану, односно на радном месту. Ако и после тога достављач не затекне лице коме се писмено мора лично доставити, Закон је даље предвиђао овлашћење достављача да поступи по одредбама члана 135. истог закона, чиме ће се сматрати да је достављање извршено. Одредбе члана 135. су предвиђале да уколико се лице коме се писмено има доставити не затекне у свом стану, тада се достављање врши предајом писмена некоме од његових одраслих чланова домаћинства која су дужна да то писмено приме. Ако се ни они не затекну у стану, писмено ће се предати суседу, уколико он на то пристане. Уколико се достављање врши на радном


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти