Материјални услови за остваривање права на дечији додатак

Аутор чланка
Право на  дечији додатак представља меру социјалне политике и условљено је материјалним условима породице. Право на дечији додатак утврђено је Законом о финансијској подршци породици са децом („Сл.  гласник Републике Србије“ број 16/02,115/05 и 107/09). Ближи услови и начин остваривања овог права прописани су  Правилником о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом децом („Сл.  гласник Републике Србије“ бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10 и 27/11-УС). Породицу, у смислу овог закона, чине родитељи, односно старатељи, хранитељи, усвојитељи и деца, као и сродници у правој линији, а у побочној до другог степена сродства, под условом да живе у заједничком домаћинству, док заједничко домаћинство подразумева заједницу живљења, привређивања и трошења средстава. Прилико утврђивања материјалног положаја породице цени се: да ли чланови заједничког домаћинства поседују новчана и друга ликвидна средства, које непокретности поседују као и колике приходе су остварили у три месеца пре подношења захтева. Поседовање новчаних и других ликвидних средстава Када су питању новчана и друга ликвидна средства, да би испунио услов за остваривање права на дечији додатак, подносилац захтева и чланови његове породице не могу поседовати новчана и друга ликвидна средства у вредности већој од износа 30 дечијих додатака по члану породице у моменту подношења захтева. Новчана  и друга ликвидна средства обухватају средства остварена продајом непокретности, акције, обвезнице и друге хартије од вредности и сл. Уколико у моменту подношења захтева, подносилац захтева, односно чланови његове породице, поседују новчана и друга ликвидна средства у вредности већој од износа 30 дечијих додатака по члану породице, он неће моћи да  остварити право на дечији додатак за период који је сразмеран броју месеци који се добија дељењем укупног износа тих средстава са просечном зарадом у Републици без пореза и доприноса. Просечна месечна зарада по запосленом у Републици без пореза и доприноса утврђује се према подацима које објави републички


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In