Медицинско право кроз судску праксу – други део

Аутор чланка
Настављајући се на први део чланка који је објављен у прошлом броју часописа, ауторке се у овом делу баве одређеним питањима из области медицинског права која су се појавила у судској пракси. Темe у овом броју су стварна (активна и пасивна) легитимација за вођење ових парница, питање доприноса пацијента настанку штете, терет доказивања, вештачење као доказно средство, обавеза чувања лекарске тајне и пракса Eвропског суда за људска права у предметима који се тичу лекарске грешке, при чему су дата и закључна разматрања. View Fullscreen 40 LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ ГРАЂАНСКО ПРАВО Медицинско право кроз судску праксу – други део Настављајући се на први део чланка који је објављен у прошлом броју часописа, ауторке се у овом делу баве одређеним питањима из области медицинског права која су се појавила у судској пракси. Темe у овом броју су стварна (активна и пасивна) легитимација за вођење ових парница, питање доприноса пацијента настанку штете, терет доказивања, вештачење као доказно средство, обавеза чувања лекарске тајне и пракса Eвропског суда за људска права у предметима који се тичу лекарске грешке, при чему су дата и закључна разматрања. СТВАРНА (АКТИВНА И ПАСИВНА) ЛЕГИТИМАЦИЈА Што се тиче стварне легитимације за во- ђење ових парница, активно је легитимисано лице које је претрпело штету, што значи сам пацијент, а у случају његове смрти или наро- чито тешког инвалидитета који је настао као последица лекарске грешке – и круг његових сродника ближе дефинисан у чл. 201. ЗОО-а. Што се тиче пасивне легитимације, односно стварне легитимације туженог у овим споро- вима, пасивно може да буде легитимисан како сам штетник тако и медицинска установа у ко- јој је радио у време настанка штете, по основу одговорности за другог из чланова 170. и 171. ЗОО-а (одговорност послодавца за штету коју у раду или у вези са радом запослени причини трећем лицу). Одговорност


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти