Meдијација – посредовање у решавању спорова

Аутор чланка
Основна идеја медијације је да се странкама на посредан начин укаже на интересе који стоје иза њихових правних захтева како би заједнички могли да дођу до решења које задовољава интересе обе стране. View Fullscreen Meдијација – посредовање у решавању спорова Основна идеја медијације је да се странкама на посредан начин укаже на интересе који стоје иза њихових правних захтева како би заједнички могле да дођу до решења које задовољава интересе обе стране. 67 ГР А Ђ АНСК О ПР АВО LEGE AR TIS ● М А Р Т 2020. ПОЈАМ М едијација је вид алтернативног начина решавања спорова који стојикао алтернатива класичном судском начину решавања спорова. Алтернативно решавање спорова у упоредноправној литератури најчешће се означава скраћеницом АДР (Alternative Dispute Resolution), а код нас још и АРС. За медијацију је карактеристично да представља потпуно неформалан начин решавања спора у ком медијатор, користећи технике комуникације, посредује у комуникацији између странака које саме долазе до решења спорног односа. У члану 2. актуелног Закона о посредовању у решавању спорова („Сл. гласник РС” број 55 од 23. маја 2014) медијација је дефинисана на следећи начин: „Посредовање је поступак, без обзира на назив, у којем стране добровољно настоје да спорни однос реше путем преговарања, уз помоћ једног или више посредника, који странама помаже да постигну споразум (даље: посредовање).” Медијатор по правилу не предлаже решења странкама, него делује као непристрасан стручњак, усмеравајући комуникацију и делујући као помоћник обе стране у спору. Како би боље могла да се сагледа природа медијације, следи приказ разлике између медијације и судског поступка, као и разлике у односу на друге начине АРС. Немања Рилке, судијски помоћник у Основном суду у Сомбору РАЗЛИКА У ОДНОСУ НА СУДСКИ ПОСТУПАК У судском поступку доминанту улогу има суд, а када се говори о медијацији, најчешће је реч о споровима на које се примењују правила парничног поступка.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти