Мере и акције за контролу и спречавање злоупотребе боловања

Аутор чланка
Све о законским мерама и акцијама које послодавац може предузети у случају кад посумња да његов запослени злоупотребљава право на боловање, сазнајте у овом тексту     Запослени се упућује на боловање кад из одређених здравствених разлога привремено није способан за рад. На такво боловање упућује се у циљу лечења, рехабилитације, односно оспособљавања за рад, уз обавезу да се придржава упутстава и терапије које му је прописао ординирајући лекар. За време боловања, запослени је дужан да се на одговарајући начин лечи и да не предузима радње које би онемогућавале и одуговлачиле његово оспособљавање за рад.   Међутим, право боловања могуће је и злоупотребити тиме што се, на пример, оно одобрава или користи без постојања оправданих медицинских разлога или кад се иначе оправдано отворено боловање користи супротно разлозима и циљевима због којих је и одобрено. Да би се спречило ненаменско трошење средстава и неадекватно коришћење боловања, законски прописи су ограничили дужину коришћења накнаде зараде због боловања, али су увели и већи број мера за праћење и контролу коришћења времена боловања, о чему ће у наставку тексту бити више речи. Мере за контролу и спречавање злоупотребе боловања, а посебно санкције у случају доказане злоупотребе боловања запослених, прописане су у: 1) Закону о здравственом осигурању („Сл. гласник РСˮ, бр. 107/2005, 109/2005 – испр., 57/2011, 110/2012 – одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014 и 126/2014 – одлука УС), и 2) Закону о раду („Сл. гласник РСˮ, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 75/2014).   ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ О МЕРАМА ЗА КОНТРОЛУ И СПРЕЧАВАЊЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ БОЛОВАЊА Чланом 74. Закона о здравственом осигурању (у даљем тексту: Закон) прописано је да се боловање одобрава ако је здравствено стање запосленог такво да је спречен за рад услед болести или повреде ван рада, професионалне болести или повреде на раду или због неге болесног члана уже породице или због добровољног


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In