Могућност додатног рада службеника

Аутор чланка
Тема овог текста су услови за обављање додатног рада службеника према Закону о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и према Закону о раду.   Према одредбама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС”, број 22/2016 – у даљем тексту: Закон), службеници су онај део запослених лица који професионално обавља стручне послове из надлежности аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе или са њима повезанe општe правнe пословe, информатичкe, материјално-финансијскe, рачуноводственe и административнe пословe, а запослени су на извршилачким радним местима или на радним местима службеника на положају. У свом раду службеници морају да се придржавају начела која се заснивају на европским стандардима правног уређења службеничког система. Закон такође регулише права и дужности службеника, а у посебном делу (чл. од 39. до 46) утврђују се принципи спречавања сукоба интереса у раду службеника. Одредбе Закона у делу који се односи на спречавање сукоба интереса, прописују службенику забрану примања поклона, забрану оснивања привредних друштава, предузећа и јавних служби, ограничење чланства у органима привредног друштва и предузећа, пријављивање интереса у вези са одлуком органа, а посебно и забрану односно условљеност додатног рада, о чему је дато више детаља у наставку. Услови за обављање додатног рада службеника Из одредаба чл. 40. и 41. Закона произлази да, поред свог посла, службеник може да обавља и додатни рад, али уз стриктно поштовање законских услова. По овим одредбама Закона, службенику је омогућено да додатно ради за другог послодавца: – уз писмену сагласност садашњег послодавца; – ван радног времена; – ако такав рад није забрањен посебним законом или другим прописом; – ако не ствара могућност сукоба интереса или не утиче на непристрасност рада службеника. Дакле, из одредби овог члана редослед радњи је јасан: прво сагласност садашњег послодавца, па онда додатно радно ангажовање. Изузетно, одредбама члана 41. став 2. прописано је да


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In