Могућност компензације у стечајном поступку (први део)

Аутор чланка
Компензација као могућност у стечајном поступку додатно је усложњена чињеницом да су у примени три закона која регулишу стечајну материју. У тексту који објављујемо у два наставка дајемо одговоре на најчешће дилеме које се јављају у вези са овом проблематиком #1 Шта је компензација и који су услови за пребој потраживања? Компензација je један од начина престанка обавезе и као таква може бити уговорна, законска и судска. Уговорну компензацију дефинише Закон о облигационим односима (у даљем тексту: ЗОО) и то одредбама чл. 336–343. Према члану 336. ЗОО-а, дужник може пребити потраживања која има према повериоцу са оним што овај потражује од њега, ако оба потраживања гласе на новац или друге заменљиве ствари истог рода и исте каквоће и ако су оба доспела. Законска компензација је ситуација у којој се самим законом прописује пребој међусобних потраживања повериоца и дужника, па долази до гашења међусобних потраживања у висини нижој од њих, даном њиховог сусрета. Судска компензација је пребој међусобних потраживања парничних странака који врши суд, својом одлуком у спору. До судске компензације долази по окончаном парничном поступку у ком је истакнут компензациони приговор или поднета компензациона противтужба. За све врсте компензације (законску, уговорну и судску) неопходно је да буду испуњени сви једнаки услови у погледу потраживања која се пребијају. #2 Када настаје пребој потраживања и под којим условима? Према члану 337. ЗОО-а, пребијање не настаје чим се стекну услови за то, него је потребно да једна страна изјави другој да врши пребијање. После изјаве о пребијању сматра се да је пребијање настало оног часа кад су се стекли услови за то. Сходно цитираним одредбама члана 337. ЗОО-а, самим давањем изјаве о компензацији, сматра се да је дошло до пребоја међусобних потраживања с даном њиховог сусрета. То је дан доспелости касније доспелог потраживања, па се с наведеним даном и гасе међусобна потраживања странака,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In