Могућности и дилеме оснивача приликом оснивања друштва са ограниченом одговорношћу

Аутор чланка
Приликом оснивања друштва са ограниченом одговорношћу оснивач(и) има(ју) читаву лепезу могућности у погледу одредби оснивачког акта. Формулисање ових одредби у великој мери условљава функционисање и рад привредног друштва.   Закон о привредним друштвима прописује обавезне елементе оснивачког акта, те уколико су обавезни елементи унети у уговор, односно одлуку о оснивању и ако не постоје друге Законом предвиђене сметње, свакако ће бити дозвољена његова регистрација. Међутим, као и код правних односа између уговарача који су регулисани Законом о облигационим односима, и Закон о привредним друштвима оставља слободу оснивачима (уговарачима код уговора о оснивању) да своје односе, односно функционисање друштва уреде на другачији начин од начина одређеног Законом. Најпре, друштво са ограниченом одговорношћу може да буде основано од стране једног члана, али и од стране више чланова. Уколико се друштво оснива као једночлано, оснивачки акт се доноси у форми одлуке о оснивању, а уколико је вишечлано, онда у форми уговора о оснивању. И код одлуке и код уговора о оснивању потписи оснивача морају да буду оверени од стране јавног бележника, осим у подручјима за које јавни бележник није именован, када се потписи оверавају у надлежном суду или општини. Приликом измена оснивачког акта не постоји обавеза овере потписа, међутим, самим оснивачким актом може да се предвиди да она постоји и приликом измене. Непостојање обавезе овере има предност због економичности, док њено постојање има предност у правној сигурности, тј. у онемогућавању злоупотреба (фалсификовање потписа). Оснивачи имају обавезу да одреде претежну делатност којом ће се друштво бавити. Одабир делатности је слободан, уз ограничење да делатност није Законом забрањена. Друштво може да се бави и свим другим делатностима које нису Законом забрањене, а које и не морају бити наведене у оснивачком акту. У пракси регистратор не проверава да ли ће се друштво претежно бавити делатношћу наведеном у оснивачком акту (нити има могућности да то провери), међутим,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти