Начело делотворности и економичности у новом Закону о општем управном поступку

Аутор чланка
Одредбама новог Закона о општем управном поступку између осталог је предвиђено да је орган дужан да по службеној дужности врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује.   Указом Председника Републике од 1. марта 2016. године проглашен је нови Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, број 18/2016), који је донела Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 29. фебруара 2016. године. Доношењу новог закона се приступило иако је општеприхваћен став у стручној јавности да до сада важећи Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01, и „Сл. гласник РС”, број 30/10) спада у ред закона који су по свом квалитету и спроводивости дуго одолевали времену и превазилазили специфичности и потребе тренутних околности. Новим Законом о општем управном поступку је поред осталих основних начела управног поступка, у члану 9. прописано и начело делотворности и економичности, које гласи: Орган је дужан да странкама омогући да успешно и целовито остваре и заштите права и правне интересе.  Поступак се води без одуговлачења и уз што мање трошкова по странку и другог учесника у поступку, али тако да се изведу сви докази потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања. Орган је дужан да по службеној дужности, у складу са законом, изврши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује. Орган може од странке да захтева само оне податке који су неопходни за њену идентификацију и документе који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција. Ово начело у ставу 1. и 2. наведеног члана закона представља својеврсну комбинацију начела која познаје важећи закон, и то: начела ефикасности, према коме су органи који воде поступак, односно решавају у управним стварима, дужни да обезбеде успешно и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In