Начин и поступак укључивања у обавезно здравствено осигурање лица која нису обавезно здравствено осигурана

Аутор чланка
Предмет анализе у овом тексту је нови Правилник о начину и поступку укључивања у обавезно здравствено осигурање лица која нису обавезно здравствено осигурана, који је ступио на снагу 16. јуна 2018. године. Законом о здравственом осигурању („Сл. гласник РС”, број 107/2005, 109/2005 – испр., 57/2011, 110/2012 – одлука УС, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 – одлука УС, 106/2015 и 10/2016 – др. закон – у даљем тексту: Закон), члан 23, дата је могућност лицима која нису обухваћена обавезним здравственим осигурањем да се укључе у ово осигурање како би за себе и чланове своје породице обезбедили право на здравствену заштиту, као и друга права из овог осигурања. Укључивање у добровољно здравствено осигурање може да буде интересантно за незапослена лица (домаћице, студенти), лица на неплаћеном одсуству, лица којима мирује радни однос, као и за сва друга лица која нису осигурана по другом основу. Приступањем обавезном здравственом осигурању и плаћањем доприноса из својих средстава ова лица стичу статус осигураника и остварују права из обавезног здравственог осигурања под условима, на начин и у садржини и обиму прописаним Законом. Према члану 31. став 4. Закона, лицима која се укључују у обавезно здравствено осигурање обезбеђују се права из обавезног здравственог осигурања, и то: право на здравствену заштиту и право на накнаду трошкова превоза у вези са коришћењем здравствене заштите. Наведена права се, осим лицима укљученим у обавезно здравствено осигурање, према члану 24. став 2. Закона, обезбеђују и члановима уже породице ових лица, а њима се сматрају: 1) чланови уже породице (супружник или ванбрачни партнер, деца рођена у браку или ван брака, усвојена и пасторчад и деца узета на издржавање); 2) чланови шире породице (родитељи, очух, маћеха, усвојитељ, деда, баба, унучад, браћа и сестре, које осигураник издржава у смислу прописа о породичној заштити, као и прописа о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана). Ванбрачни партнер сматра се


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In