Најчешћа спорна питања о камати

Аутор чланка
И поред законске регулативе, у пракси су се јавиле бројне нејасноће око примене овог института и то како самог права на камату, тако и када је реч о њеној доспелости. Текст који је пред вама представља покушај да се разреше неке од недоумица које су најчешће у судској пракси Камата је институт облигационог права, а затезна камата, као њена подврста, законом је прописана санкција због доцње дужника у измирењу новчане обавезе. Регулисана је одредбама Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 57/89 и „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93, у даљем тексту: ЗОО), а њена висина регулисана је Законом о затезној камати („Сл. гласник РС”, бр. 119/2012) који је ступио на снагу 25. децембра 2012. године. Пре свега, истакнимо да је одредбом члана 278. ЗОО-а прописано да: (1) поверилац има право на затезну камату без обзира на то да ли је претрпео какву штету због дужникове доцње; (2) ако је штета коју је поверилац претрпео због дужниковог задоцњења већа од износа који би добио на име затезне камате, он има право захтевати разлику до потпуне накнаде штете. Када дужник падне у доцњу са испуњењем новчане обавезе, дужан је да плати затезну камату која се увећава до испуњења обавезе, тј. све док дужник не плати главни дуг. (Пресуда Врховног суда Србије, Рев. 54/02 од 3. 7. 2002.) Као што смо већ поменули, „затезна камата је законом прописана санкција због доцње дужника у измирењу новчане обавезе. Зато се самим протеком рока за испуњење такве обавезе по сили закона установљава обавеза дужника да поред главнице повериоцу исплати и затезну камату по стопи утврђеној Законом о висини стопе затезне камате. Императивни карактер затезне камате утемељен је одредбом члана 277. ст. 1. ЗОО-а, па из тог разлога није допуштено да се за случај доцње уговара већа каматна стопа од стопе законске затезне камате”.


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти