Најчешће грешке послодавца приликом отказа уговора о раду запосленом

Аутор чланка
У овом тексту ће се разматрати питање како предупредити или санирати најчешће грешке које послодавци праве приликом давањем отказа запосленом.

 

Одредбом члана 175. тачка 4) Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – у даљем тексту: Закон) прописано је да радни однос престаје отказом уговора о раду од стране послодавца или запосленог. Одредбама чланова 179–191. Закон ближе регулише основе, предуслове и процедуре за отказ уговора о раду запосленом. Међутим, послодавци у пракси врло често повређују одредбе Закона, било због незнања или брзине решавања радног статуса запосленог, било из неког трећег разлога.

Као што је добро познато, највећи императив при отказу уговора о раду је поштовање Закона, других прописа и интерне регулативе послодавца, како би се запосленом омогућило да оствари своја права и како би се избегла његова потенцијална тужба. Највећи број судских спорова поводом радних односа у нашој земљи за предмет има управо незаконит отказ. У том спору је у првом степену надлежан основни суд према седишту туженог (послодавца), односно основни суд у месту где запослени ради или где је рад обављао. У првом степену суди судија појединац, а поступак је хитан. У другом степену је надлежан апелациони суд. Ревизија је, као ванредни правни лек, дозвољена само у поступцима који за предмет имају заснивање, постојање или престанак радног односа, а о ревизији одлучује Врховни касациони суд.

Осим ризика од тужбе, послодавац мора да има на уму и могућност одлагања извршења решења о отказу од стране инспекције рада, по захтеву запосленог, при чему запослени наставља да ради и зарађује све до окончања судског спора. У складу са одредбом члана 271. Закона о раду, ако инспектор рада нађе да је решењем послодавца о отказу уговора о раду очигледно повређено право запосленог, а запослени је покренуо радни спор, на захтев запосленог ће, својим решењем, одложити извршење тог решења – (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме