Најчешће грешке послодавца приликом отказа уговора о раду запосленом

Аутор чланка
У овом тексту ће се разматрати питање како предупредити или санирати најчешће грешке које послодавци праве приликом давањем отказа запосленом.   Одредбом члана 175. тачка 4) Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – у даљем тексту: Закон) прописано је да радни однос престаје отказом уговора о раду од стране послодавца или запосленог. Одредбама чланова 179–191. Закон ближе регулише основе, предуслове и процедуре за отказ уговора о раду запосленом. Међутим, послодавци у пракси врло често повређују одредбе Закона, било због незнања или брзине решавања радног статуса запосленог, било из неког трећег разлога. Као што је добро познато, највећи императив при отказу уговора о раду је поштовање Закона, других прописа и интерне регулативе послодавца, како би се запосленом омогућило да оствари своја права и како би се избегла његова потенцијална тужба. Највећи број судских спорова поводом радних односа у нашој земљи за предмет има управо незаконит отказ. У том спору је у првом степену надлежан основни суд према седишту туженог (послодавца), односно основни суд у месту где запослени ради или где је рад обављао. У првом степену суди судија појединац, а поступак је хитан. У другом степену је надлежан апелациони суд. Ревизија је, као ванредни правни лек, дозвољена само у поступцима који за предмет имају заснивање, постојање или престанак радног односа, а о ревизији одлучује Врховни касациони суд. Осим ризика од тужбе, послодавац мора да има на уму и могућност одлагања извршења решења о отказу од стране инспекције рада, по захтеву запосленог, при чему запослени наставља да ради и зарађује све до окончања судског спора. У складу са одредбом члана 271. Закона о раду, ако инспектор рада нађе да је решењем послодавца о отказу уговора о раду очигледно повређено право запосленог, а запослени је покренуо радни спор, на захтев запосленог ће, својим решењем, одложити


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In