Најчешће постављана питања у вези са лицем за заштиту података о личности

Аутор чланка
У наставку су дати одговори повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (даље: Повереник) на питања која се односе на лице за заштиту података о личности. View Fullscreen 21 УНАКРСНИ ПОГЛЕД LEGE ARTIS ● МАРТ 2020. Најчешће постављана питања у вези са лицем за заштиту података о личности У наставку су дати одговори повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (даље: Повереник) на питања која се односе на лице за заштиту података о личности. Општи део 1. Који руковаоци/обрађивачи морају да одреде лице за заштиту података о личности? Одредбом члана 56. Закона предвиђено је да руковалац/обрађивач мора да одреди лице за заштиту података о личности, и то: – ако се обрада врши од стране органа вла- сти, осим ако је реч о обради коју врши суд у сврху обављања послова на основу својих овлашћења (нпр. државни органи, јавна пре- дузећа, основне и средње школе, музеји, би- блиотеке, јавне службе и сл.); – основне активности руковаоца или об- рађивача састоје се од радњи обраде које по својој природи, обиму, односно сврхама зах- тевају редован и систематски надзор великог броја лица на која се подаци односе (нпр. опе- ратори електронских комуникационих мре- жа и услуга, банке и сл.); – основне активности руковаоца или об- рађивача састоје се од обраде посебних врста података о личности из члана 17. став 1. или података о личности у вези са кривичним пресудама и кажњивим делима из члана 19. тог закона у великом обиму (нпр. поједине приватне лекарске праксе у случају да већ нису обухваћене појмом органа власти). У другим случајевима руковалац/обрађи- вач може да одреди лице за заштиту података о личности. 2. Које су обавезе лица за заштиту података о личности? Oбавезе лица за заштиту података о лич- ности утврђене су одредбама члана 58. За- кона, којима је,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти