Најзначајнија решења Устава Републике Србије у вези са лишењем слободе

Аутор чланка
У случају повреде или ускраћења одређеног људског права које Устав јемчи, свако  има право да се обрати суду ради заштите или уклањања последица које су тиме наступиле. Једно од правних средстава које појединац мора да употреби (осим у посебним случајевима) пре него што се обрати Европском суду за људска права јесте уставна жалба.   1. О ПРАВУ НА СЛОБОДУ УОПШТЕ   Значај права на слободу ниједном људском бићу не треба посебно представљати или наглашавати. Ради се о темељном људском праву за чију је заштиту и остварење заинтересована свака савремена заједница. Управо због тога право на слободу прокламују и гарантују најзначајнији међународни правни документи, као што су Универзална декларација о људским правима, Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода, Међународни пакт о грађанским и политичким правима, Конвенција против мучења и других свирепих нечовечних или понижавајућих казни или поступака, Европски кодекс полицијске етике и др. У Републици Србији ово право штити пре свега Устав Републике Србије („Сл. гласник РС”, бр. 98/2006 – даље: УРС), али се њиме баве и многи други закони и прописи, од којих треба истаћи Законик о кривичном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014 – даље: ЗКП), Кривични законик („Сл. гласник РС”, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 и 94/2016 – даље: КЗ), Закон о полицији („Сл. гласник РС”, бр. 6/2016 – даље: ЗОП), Закон о прекршајима („Сл. гласник РС”, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС – даље: ЗОПР), Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС”, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон и 9/2016 – одлука УС – даље: ЗБСП), Упутство о поступању према доведеним и задржаним лицима („Сл. гласник РС”, бр. 101/05, 63/09 – УС и 92/11) и сл. Дакле, право на


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти