Накнада штете услед саобраћајне несреће и уједа паса луталица

Аутор чланка
Да би имао право на накнаду штете од опасних ствари, оштећени треба да докаже да је штета наступила, као и везу штетног догађаја са опасном ствари, а узрочност се претпоставља. Законске формулације су углавном једноставне, али је циљ овог текста у сагледавању практичних аспеката надокнаде овог облика штете Правни послови, нарочито уговори, традиционално су најзначајнији извори облигација. Ипак, проузроковање штете је у савременим условима постало толико значајан извор облигација, да се поставља питање да ли већ сада озбиљно конкурише за примат у односу на облигације настале вољом субјеката права. У модерним условима живота знатно су порасли ризици проузроковања штете, а њен обим је у многим случајевима далеко превазишао могућност накнаде не само богатих појединаца, већ и појединих осигуравајућих друштава. Напредак техничке цивилизације, интензивирање различитих врста саобраћаја, али и глобални поремећаји у природи, знатно увећавају ризике настанка огромних штета, и то како по бројности и учесталости, тако и по њиховом обиму, па ће у времену које долази овај извор облигација добити још и више на значају. Проузроковање штете ствара обавезу њене накнаде, односно рађа облигацију. Свака људска делатност за последицу може имати и настанак штете. Штета може да настане чињењем и нечињењем људи, држава, друштвених организација, удружења, привредних субјеката. Она може да настане од опасних ствари, од животиња и биљака, као и од природних појава.   Лице које претрпи штету има право на обештећење. Зависно од врсте штете, не може се увек постићи потпуно и праведно обештећење, али се оштећеном може пружити макар делимична сатисфакција за претрпљену штету. И баш као што и штете могу бити разноврсне, и сами начини обештећења могу бити врло разнородни. Обештећење може бити натурално, у новчаном еквиваленту и/или кроз разне видове моралне сатисфакције и других врста задовољења. О врсти и висини накнаде штете оштећени и штетник могу се договорити, сачинити поравнање или одлуку о томе препустити


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти