Накнада штете због повреде права на суђење у разумном року

Аутор чланка
Питање повреде права на суђење у разумном року присутно је у нашем праву дуги низ година, пре свега од почетка примене Европске конвенције за заштиту основних људских права и слобода (даље: Европска конвенција) у Републици Србији (март 2004. г.), а посебно је актуализовано доношењем и применом Закона о заштити права на суђење у разумном року (даље: Закон), који је ступио на снагу 1. 1. 2016. године. Управо овај закон регулише услове за утврђење повреде права, као и право на новчано обештећење у том случају, тако да се у судској пракси јавља велики број предмета у којима су истакнути захтеви за накнаду штете по поменутом основу, а текст је и посвећен овом аспекту повреде права на суђење у разумном року. Појам разумног рока Право на суђење у разумном року компонента је једног ширег права, а то је право на правично суђење, које је регулисано чланом 6. Европске конвенције, који у ставу 1. прописује да свако лице током одлучивања о његовим грађанским правима и обавезама или о кривичној оптужби против њега има право на правичну и јавну расправу у разумном року пред независним и непристрасним судом, образованим на основу закона. Сличну одредницу садржи и Устав Републике Србије у члану 32. став 1, којим је прописано да свако има право да независан, непристрасан и законом већ установљен суд правично и у разумном року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама и основаности сумње која је била разлог за покретање поступка, као и о оптужбама против њега. До доношења горенаведеног закона ово су биле једине правне норме које су се односиле на питање разумног рока у односу на грађане Републике Србије, а пун садржај норми дат је кроз праксу Европског суда за људска права, који ју је примењивао у бројним случајевима по представкама против Србије, као и кроз праксу Уставног суда у


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In