Накнада трошкова за исхрану у току рада и за регрес за коришћење годишњег одмора кроз судску праксу

Аутор чланка
У наставку наводимо нове примере из судске праксе који се односе на права запослених на накнаду трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора.   View Fullscreen 47 РАДНО ПРАВО LEGE ARTIS ● ФЕБРУАР 2020. Накнада трошкова за исхрану у току рада и за регрес за коришћење годишњег одмора кроз судску праксу У наставку наводимо нове примере из судске праксе који се односе на права запослених на накнаду трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора. Случај 1 Права на накнаду трошкова за исхрану у току рада и за регрес за коришћење годишњег одмора морају да буду ис- казана у обрачунској листи за све запослене, а висина ових накнада мора да буде одређена линеарно за све запослене, тј. мора да буде исплаћена свим запосленима у истом износу, без обзира на стручну спрему, звање и радно место. Из образложења: Тужбом поднетом 17. 3. 2017. године ту- жилац потражује накнаду због неисплаће- ног регреса за годишњи одмор и накнаду трошкова топлог оброка за период од марта месеца 2014. године до закључно са августом месецом 2015. године, у укупном износу од 245.796,25 динара, са припадајућом каматом на појединачне износе ближе означене у ни- жестепеним пресудама. Првостепени суд је усвојио тужбени зах- тев у целости применом одредбе члана 118. став 1. тачке 5) и 6) Закона о раду. Висину нак- наде утврдио је на основу налаза и мишљења вештака који је накнаду обрачунао применом критеријума из Колективног уговора. Другостепени суд је тужбени захтев одбио са образложењем да је тужиоцу накнада по оба основа исплаћена у складу са одредбом члана 118. став 1. тачке 5) и 6) Закона о раду и одредбама Анекса Колективног уговора и Ко- лективног уговора из 2015. године. По ставу истог суда наведене накнаде не морају бити номинално изражене у одлуци послодавца. То


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти