Наплата новчаних потраживања обуставом од примања запослених

Аутор чланка
Предмет непосредног интересовања овог текста јесте онај део Закона о извршењу и обезбеђењу који регулише извршење на заради и другим сталним новчаним примањима која запослени остварује од послодавца код кога је у радном односу   Према члану 123. ст. 1. Закона о раду („Сл. гласник РСˮ, бр. 25/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), послодавац може новчано потраживање према запосленом наплатити обустављањем од његове зараде само на основу правноснажне одлуке суда, у случајевима утврђеним законом или уз пристанак запосленог. Чланом 123. ст. 2. истог закона прописано је да на основу правноснажне одлуке суда и у случајевима утврђеним законом, послодавац може запосленом да обустави највише до једне трећине зараде, односно накнаде зараде, ако законом није другачије одређено. Из наведених одредаба Закона о раду произлази да дозвољено обустављање од зараде запосленог важи само ако другим законом није изричито другачије одређено, односно у овом случају Закон о раду допушта да се поменута материја регулише и посебним законским прописима. Практично, ове одредбе Закона о раду немају значај, јер се на непосредно спровођење ограничења извршења на заради по правноснажним судским одлукама не примењују наведене одредбе Закона о раду, већ одредбе Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РСˮ, бр. 31/2011, 99/2011 – др. закон, 109/2013 – УС и 55/2014). Уз ово треба напоменути да се ограничење из члана 123. ст. 2. Закона о раду – да је дозвољено обустављање до једне трећине зараде запосленог – не односи на обуставе на основу забране стављене на зараду по пристанку запосленог (административне забране за кредит, зајам, чланарине и сл.), јер се полази од принципа да запослени слободно располаже својом зарадом. У тексту који следи погледајмо како се од зараде и других примања запослених врше обуставе применом Закона о извршењу и обезбеђењу.   Обуставе од зараде према Закону о извршењу и обезбеђењу Предмет Закона о извршењу и обезбеђењу (у даљем


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In