Недоумице које постоје у вези са правом на годишњи одмор

Аутор чланка
С обзиром на важност права на годишњи одмор и многобројне његове елементе, у пракси се неретко јављају одређене недоумице и дилеме у вези са тим, које ће бити тема овог текста.   Члановима 68–76. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и 113/2017 – у даљем тексту: Закон) регулисан је институт годишњег одмора као један од типова одмора на које запослени по Закону имају право. Право на годишњи одмор запослене која је одсуствовала са рада због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета Пре свега, више пута се наишло на дилему око права на годишњи одмор запослене која је одсуствовала са рада због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета. Конкретно, дилема је у томе да ли запослена која је, рецимо, целу 2016. и 2017. била одсутна (узима се и да је користила и одсуство ради посебне неге детета) има или нема право да неискоришћени одмор из 2016. и 2017. године користи у 2018. години. Одговор је да нема то право јер је одмор из 2016. године морала да искористи најкасније до 30. јуна 2017. године. То што је фактички била спречена да узме годишњи одмор јер је на породиљском одсуству, не мења правно стање ствари. Дакле, никако није могуће да јој се одмор из 2016. године пренесе након 30. 6. 2017. године, нити она има право на накнаду штете за неискоришћени годишњи одмор – јер јој радни однос не престаје, а и послодавац није крив што она није могла исти да користи. Међутим, цео одмор из 2017. године може да искористи до 30. јуна 2018. године. О овоме говори и  Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 011-00-968/2015-02 од 19. октобра 2015. године: „У складу са чланом 68. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In