Недоумице повезане са заснивањем радног односа наставног особља у високом образовању

Аутор чланка
У пракси се често јављају одређене недоумице у вези са заснивањем радног односа наставног особља у високошколским установама, тако да се настојало да се одговори на нека спорна питања и укаже на правилно поступање у поменутим ситуацијама.   Избор у звање и заснивање радног односа наставног особља уређено је, у основном, Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018 – даље: Закон). Стицање звања наставника и заснивање радног односа уређено је одредбом члана 75. Закона, која прописује следеће: „Високошколска установа расписује конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника за уже научне, стручне, односно уметничке области утврђене општим актом високошколске установе. Универзитет врши избор у сва звања наставника на предлог факултета, односно друге високошколске јединице, а академија струковних студија за наставнике у звању предавача, вишег предавача и професора струковних студија, на предлог одговарајуће високошколске јединице академије струковних студија. Висока школа врши избор у сва звања наставника, а висока школа струковних студија врши избор у звања предавача, вишег предавача и професора струковних студија. Лице изабрано у звање предавача, вишег предавача, доцента и ванредног професора стиче звање и заснива радни однос на период у трајању од пет година. Лице изабрано у звање професора струковних студија и редовног професора стиче звање и заснива радни однос на неодређено време. Са лицем изабраним у звање наставника уговор о раду закључује орган пословођења високошколске установе из става 1. овог члана. Начин и поступак заснивања радног односа и стицања звања наставника уређују се општим актом самосталне високошколске установе. Приликом избора у звање наставника, универзитет и високошколска установа цени следеће елементе: оцену о резултатима образовног, научног, истраживачког односно уметничког рада, оцену о ангажовању у развоју наставе и развоју других делатности високошколске установе, оцену о резултатима педагошког рада, као и оцену резултата постигнутих у обезбеђивању научно-наставног, односно уметничко-наставног подмлатка. Оцена о


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти