Недоумице у пракси у погледу трошкова парничног поступка

Аутор чланка
Кад је реч о одредбама о трошковима парничног поступка, Закон о парничном поступку у последњих 20 година није претрпео велике измене. Ипак, услед измене прописа који регулишу поступак извршења, у пракси су се појавиле бројне дилеме које ћемо настојати да разрешимо у овом тексту   КАМАТА НА ИЗНОС ТРОШКОВА ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА Закон о извршном поступку („Сл. гласник РСˮ, бр. 125/04, у даљем тексту: ЗИП), који је примењиван до 17. 9. 2011. године, предвиђао је у члану 35. ст. 2. да ако су у извршној исправи одређени трошкови поступка, суд ће на предлог извршног повериоца решењем одредити наплату затезне камате на износ досуђених трошкова по прописаној стопи од дана доношења извршне исправе до дана наплате. Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РСˮ, бр. 31/11, 99/11 – др. закон, 109/13 – Одлука УС, 55/14 и 139/14, у даљем тексту: ЗИО), који је у примени од 17. 9. 2011. године, не садржи одредбу која регулише питање камате на трошкове парничног поступка.   У више својих одлука, Виши суд у Београду и Привредни апелациони суд су до 2015. године заузимали став да странка нема право на камату на износ досуђених трошкова парничног поступка.   Апелациони суд у Београду је заузео потпуно другачији став: „Закон о парничном поступку не утврђује право на затезну камату на трошкове парничног поступка. Закон о облигационим односима члан 324. ст. 1. није релевантан пропис за одлучивање о захтеву за накнаду трошкова парничног поступка. Члан 1. ЗОО-а предвиђа да се тим законом уређују облигациони односи који настају из уговора, проузроковања штете, стицања без основа, пословодства без налога, једностране изјаве воље и других законом утврђених чињеница. Обавеза накнаде трошкова парничног поступка не настаје из облигационих односа предвиђених овом одредбом. Стога се ЗОО у целини, па ни одредбе чл. 277. и 324. ст. 1. не могу применити. Нема законског основа за досуђење


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In