Недоумице у пракси у вези са уговором о привременим и повременим пословима

Аутор чланка
У пракси се често јављају одређене недоумице у вези са уговорима о привременим и повременим пословима, тако да је кроз овај текст одговорено на нека спорна питања и указано на то како се правилно поступа у поменутим ситуацијама.     ТРАЈАЊЕ УГОВОРА О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА ВЕЗУЈЕ СЕ ЗА КАЛЕНДАРСКУ ГОДИНУ   Уговор о привременим и повременим пословима временски је ограничен на 120 радних дана у календарској години, што значи да се при максималном трајању тог уговора рачунају само радни дани у календарској години, па због тога нема сметње да исто лице и у наредној години ради на привременим и повременим пословима, али не дуже од 120 радних дана. Чланом 197. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009 – у даљем тексту: Закон) предвиђено је да за обављање послова који су по својој природи такви да не трају дуже од 120 радних дана у календарској години послодавац може да закључи уговор о обављању привремених и повремених послова са: 1) незапосленим лицем; 2) запосленим који ради непуно радно време – до пуног радног времена; 3) корисником старосне пензије. Уговор из става 1. овог члана закључује се у писаном облику. Дефиниција привремених и повремених послова, дата у члану 197. Закона, у једном сегменту је недвосмислена – ради се о пословима који по својој природи не трају дуже од 120 радних дана у календарској години. Поводом трајања уговора о привременим и повременим пословима важно је указати на то да је овај уговор временски ограничен на 120 радних дана у календарској години, што значи да се при максималном трајању поменутог уговора рачунају само радни дани у календарској години (не рачунају се дани у којима лице није ангажовано по наведеном уговору). Поштујући ову правну норму, време трајања привремених и повремених послова везује се за календарску годину. То је период јануар–децембар. Пошто је у тексту норме употребљен


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти