(Не)дозвољеност уговарања лавовских клаузула

Аутор чланка
Аутор се у тексту бави питањем забрањености „лавовских клаузула” приликом оснивања друштава са ограниченом одговорношћу и ортачких друштава у законодавству и судској пракси.   Приликом оснивања привредних друштава, независно од њихове правне форме, поставља се питање обавезе уношења улога у друштво, као и питање права и обавеза оснивача, односно чланова привредног друштва у односу на унети улог. Једно од најзначајних права, које представља крајњи, лукративни циљ оснивања привредних друштава, јесте право на исплату добити, које је узрочно-последично повезано са унетим, односно уплаћеним улогом у привредно друштво. У вези са овим, кроз историју права постављало се питање могућности уговарања ортаклука међу уговарачима или у новије време међу члановима привредних друштава – питање нeједнаке расподеле добити, односно неједнаког покрића губитака у односу на унети капитал. Ово се посебно односи на тзв. „лавовске ортаклуке”, односно „лавовске клаузуле”. „Лавовским клаузулама” се у правној теорији сматрају: обавеза подмиривања губитака без права на учешће у добити; право на учешће у добити без обавезе подмиривања губитака; несразмерна расподела добити и несразмерно покриће губитака у односу на унете уделе; као и означавање одређеног износа, односно процента исплате дивиденди у фиксном износу, без обзира на резултате пословања. Питање (не)дозвољености лавовских клаузула постављало се и поставља се од римског права до данас. У класичном римском праву било је дозвољено да положај ортака буде неједнак у погледу поделе добити и губитака, као и да поједини ортаци буду искључени из поделе губитака. Оно што није било дозвољено је да један ортак искључиво сноси штету, а да буде искључен из поделе добити, при чему је ово неправично решење било познато као „лављи ортаклук”. Дакле, није се могао уговорити ортаклук у којем неко сноси искључиво корист, а неко искључиво штету, што је и данас неспорно. У правној теорији преовлађује мишљење о забрањености „лавовских клаузула” које су, по овим схватањима, у супротности са начелом савесности


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In