Незаконит престанак радног односа и новчане накнаде запосленом по том основу

Аутор чланка
Ако суд у току поступка донесе правоснажну одлуку којом утврђује да је запосленом престао радни однос без правног основа, могуће су три различите ситуације, предвиђене у члану 191. Закона о раду, који регулише правне последице незаконитог престанка радног односа. У тексту је размотрено како треба правилно поступити у наведеним ситуацијама.   Одредбама Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење – даље: Закон) прописани су правни основ и оправдани разлози због којих послодавац запосленом може да откаже уговор о раду, као и поступак који у тим случајевима послодавац спроводи (чл. 179–189а). Међутим, према одредбама члана 183. истог закона, оправданим разлогом за отказ уговора о раду не сматра се: 1) привремена спреченост за рад услед болести, несреће на раду или професионалног обољења; 2) коришћење породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета; 3) одслужење или дослужење војног рока; 4) чланство у политичкој организацији, синдикату, пол, језик, национална припадност, социјално порекло, вероисповест, политичко или друго уверење или неко друго лично својство запосленог; 5) деловање у својству представника запослених у складу са овим законом; 6) обраћање запосленог синдикату или органима надлежним за заштиту права из радног односа у складу са законом, општим актом и уговором о раду. Дакле, ако се утврди да је послодавац запосленом отказао уговор о раду из било ког од наведених разлога из члана 183. Закона, односно да је поступио супротно одредбама чл. 179–189а тог закона, такав отказ уговора о раду сматра се незаконитим. У случају тужбе суду због незаконитог отказа, суд треба да утврди да ли је решење о отказу уговора о раду законито или не. Ако по спроведеном поступку суд утврди да је запосленом незаконито престао радни однос, у наставку поступка у вези са пресудом и начином


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти