Нова правила за парнице (у првостепеном поступку) и анализа проблема у примени

Аутор чланка
Нови закон о парничном поступку почео је да се примењује 1. фебруара 2012. године. У тексту који следи дајемо преглед најзначајнијих новина у односу на ранију парничну процедуру, ограничавајући се на поступак пред првостепеним судовима. Истовремено указујемо и на проблеме који су се у краткотрајној примени новог закона већ појавили у судској пракси   Најзначајнија новина ЗПП-а свакако је увођење ране преклузије у изношењу чињеница и предлагања доказа (до закључења припремног рочишта односно првог рочишта за главну расправу) и у складу са наведеним, увођење обавезе суда да одреди временски оквир трајања поступка. Напомена: Досадашња кратка примена закона указала је на значајне проблеме у примени наведених законских одредаба, па се поставља питање зрелости друштва за наведена законска решења, мада се почетни проблеми у примени нових одредаба увек могу делимично приписати и недовољноj упознатости учесника у поступку са насталим променама. Законом се уређују правила поступка за пружање судске правне заштите по којима се поступа и одлучује и у парницама за решавање спорова насталих поводом повреде права личности (члан 1. ЗПП-а). Своју одлуку суд не може да заснује на чињеницама о којима странкама није пружена могућност да се изјасне осим ако законом није другачије прописано (члан 5. ЗПП-а). Суд разматра и утврђује само оне чињенице које су странке изнеле и изводи само оне доказе које су странке предложиле ако самим законом није другачије прописано (члан 7. ЗПП-а). У парницама у којима се тужба не доставља на одговор, туженом је ограничена могућност истицања приговора ненадлежности најкасније пре почетка припремног рочишта, или, ако се оно не одржава, до тренутка пре отварања главне расправе (члан 17. став 3. ЗПП-а). Напомена: Наведена законска одредба већ је показала значајне проблеме у својој примени у пракси. Циљ је свакако био у убрзању поступка и обавезивању странака да све приговоре које имају истакну у најранијим фазама поступка односно чим уоче


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти