Нова решења Закона о рачуноводству

Аутор чланка
Раздвајајући област рачуноводства од ревизије, нови Закон о рачуноводству има за циљ да детаљније и свеопштије регулише област рачуноводства у Републици Србији и усагласи је с међународном праксом и пословним стандардима Европске уније

 

Нови Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 62/2013, у даљем тексту: Закон) дефинише обвезнике/правне субјекте на које се односе одредбе самог закона, нове критеријуме за разврставање правних лица, организацију рачуноводства (и рачуноводствене исправе у привредном субјекту), услове и начин вођења пословних књига, признавање и вредновање позиција у финансијским извештајима, састављање, достављање и јавно објављивање финансијских и годишњег извештаја о пословању, Регистар финансијских извештаја, предвиђа Националну комисију за рачуноводство, као и надзор над спровођењем одредаба овог закона.

 

Субјекти на које се Закон односи јесу:

1) привредна друштва, Народна банка Србије, банке и друге финансијске институције (над којима надзор врши НБС), друштва за осигурање, даваоци финансијског лизинга, пензијски и инвестициони фондови и друштва за управљање пензионим, односно инвестиционим фондовима, берзе и брокерско-дилерска друштва, факторинг друштва, задруге, установе које обављају делатност ради стицања добити, као и друга правна лица утврђена овим законом;

2) политичке организације, синдикалне организације са својством правног лица, фондације и задужбине, удружења, коморе, цркве и верске заједнице (у делу обављања привредне или друге делатности), правна лица чије се пословање делом финансира из јавних прихода или других наменских извора, а делом или у целини по основу учлањења и која се не оснивају ради стицања добити;

3) предузетници (физичка лица која самостално обављају привредну делатност ради стицања добити) који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства;

4) огранци и други организациони делови страних правних лица са седиштем у иностранству, који обављају привредну делатност у Републици Србији.

 

Одредбе овог Закона не односе се на директне и индиректне кориснике буџетских средстава, већ се на њих примењује Закон (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме