Нова решења Закона о рачуноводству

Аутор чланка
Раздвајајући област рачуноводства од ревизије, нови Закон о рачуноводству има за циљ да детаљније и свеопштије регулише област рачуноводства у Републици Србији и усагласи је с међународном праксом и пословним стандардима Европске уније   Нови Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС”, бр. 62/2013, у даљем тексту: Закон) дефинише обвезнике/правне субјекте на које се односе одредбе самог закона, нове критеријуме за разврставање правних лица, организацију рачуноводства (и рачуноводствене исправе у привредном субјекту), услове и начин вођења пословних књига, признавање и вредновање позиција у финансијским извештајима, састављање, достављање и јавно објављивање финансијских и годишњег извештаја о пословању, Регистар финансијских извештаја, предвиђа Националну комисију за рачуноводство, као и надзор над спровођењем одредаба овог закона.   Субјекти на које се Закон односи јесу: 1) привредна друштва, Народна банка Србије, банке и друге финансијске институције (над којима надзор врши НБС), друштва за осигурање, даваоци финансијског лизинга, пензијски и инвестициони фондови и друштва за управљање пензионим, односно инвестиционим фондовима, берзе и брокерско-дилерска друштва, факторинг друштва, задруге, установе које обављају делатност ради стицања добити, као и друга правна лица утврђена овим законом; 2) политичке организације, синдикалне организације са својством правног лица, фондације и задужбине, удружења, коморе, цркве и верске заједнице (у делу обављања привредне или друге делатности), правна лица чије се пословање делом финансира из јавних прихода или других наменских извора, а делом или у целини по основу учлањења и која се не оснивају ради стицања добити; 3) предузетници (физичка лица која самостално обављају привредну делатност ради стицања добити) који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства; 4) огранци и други организациони делови страних правних лица са седиштем у иностранству, који обављају привредну делатност у Републици Србији.   Одредбе овог Закона не односе се на директне и индиректне кориснике буџетских средстава, већ се на њих примењује Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In