Нови подзаконски акти којима се регулише боравак странаца и услови за принудно исељење

Аутор чланка
Нови Закон о странцима почео је да се примењује 3. октобра 2018. године, а истог дана почињу да се примењују и два новодонета правилника којима се регулише боравак странаца у Србији, као и правилник који ближе уређује принудно удаљење странца. УСЛОВИ ЗА ОДОБРЕЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ БОРАВКА СТРАНЦА У СРБИЈИ Правилником о ближим условима за одобрење привременог боравка, изгледу захтева за одобрење привременог боравка, изгледу и начину уношења налепнице привременог боравка у страну путну исправу (у даљем тексту: Правилник; „Сл. гласник РС”, бр. 72/2018 од 28. 9. 2018. године) прописују се ближи услови за одобрење привременог боравка странаца који у Србији бораве по различитим разлозима. У наставку следе најчешћи разлози за привремени боравак странаца, са потребном документацијом за одобравање тог боравка. Ако странац поднесе захтев за одобрење привременог боравка по основу запошљавања, као доказ о оправданости захтева за одобрење привременог боравка прилаже се: – извод о регистрацији правног лица или предузетника у Републици Србији; – уговор о раду, уговор о делу или други уговор којим се доказује радно ангажовање странца у Републици Србији; – извештај организације надлежне за послове запошљавања о испуњености услова за запослење, када се радни однос заснива први пут. У случају подношења захтева за продужење привременог боравка по овом основу, поред наведених доказа, странац прибавља и решење организације надлежне за послове запошљавања којим се одобрава рад или радну дозволу у складу са прописима који уређују област запошљавања странаца.   Ако странац који је уписан у решење о регистрацији правног лица или предузетника поднесе захтев за одобрење привременог боравка по основу запошљавања, као доказ о оправданости захтева за одобрење привременог боравка прилаже се извод о регистрацији правног лица или предузетника у Републици Србији. У случају подношења захтева за продужење привременог боравка, поред наведених доказа, прибавља се и решење организације надлежне за послове запошљавања којим се одобрава рад или радна дозвола


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти