Нови правилници за примену Закона о проценитељима вредности непокретности

Аутор чланка
За примену Закона предвиђено је доношење већег броја подзаконских прописа, од којих је министар финансија за сада донео два нова правилника.   Закон о проценитељима вредности непокретности („Сл. гласник РС”, број 108/2016 од 29. 12. 2016) ступио је на снагу 6. 1. 2017. године, а примењиваће се од 5. 6. 2017. године (у даљем тексту: Закон). Законом се пре свега уређују услови и начин вршења процене вредности непокретности од стране лиценцираних проценитеља, стручна оспособљеност лица, услови за добијање лиценце и друга питања у вези са вршењем процене вредности непокретности. У смислу Закона, непокретности су: земљиште (пољопривредно, грађевинско, шуме и шумско земљиште), зграде (пословне, стамбене, комерцијалне, било која комбинација тих врста зграда и др.) и други грађевински објекти, као и посебни делови зграда (станови, пословне просторије, гараже и гаражна места, и друго) на којима може постојати засебно право својине (у даљем тексту: непокретности). За примену Закона предвиђено је доношење већег броја подзаконских прописа, од којих је министар финансија сада донео два, а то су: 1) Правилник о поступку издавања, обнављања и одузимања лиценци за вршење процена вредности непокретности и 2) Правилник о врсти, висини и начину плаћања такси у вези са проценитељима вредности непокретности. Правилници су објављени у „Службеном гласнику РС”, број 35/2017 од 12. 4. 2017. године, а примениће се од дана примене Закона, дакле од 5. јуна 2017. године. Лиценца за вршење процена вредности непокретности Према одредбама Закона процену вредности непокретности врши лиценцирани проценитељ, а то је физичко лице које испуњава услове прописане Законом и коме је министар надлежан за послове финансија (у даљем тексту: Министар) издао лиценцу за вршење процене вредности непокретности. Лиценца за вршење процене вредности непокретности је јавна исправа коју, у складу са Законом, издаје Министар. Закон је такође прописао да Министар доноси акт којим ближе уређује поступак издавања, обнављања и одузимања лиценце. На основу овог


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In