Нови Закон о затезној камати

Аутор чланка
Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о затезној камати („Службени гласник РС”, 119/2012) који на нов начин и знатно детаљније регулише обрачун ове важне компоненте дужничко-поверилачких односа   Један од разлога за доношење новог законског решења јесте и непостојање посебне одредбе за обрачун затезне камате на износ дуга који гласи на страну валуту у претходно важећем Закону о висини стопе затезне камате („Службени лист СРЈ”, број 9/01 и „Службени гласник РС”, бр. 31/11 и 73/12 – УС). Новим законским решењима ово би питање требало убудуће да буде регулисано и сасвим јасно, чиме ће се онемогућити спровођење различите праксе у раду судова. Такође, приликом израде новог законског решења, анализирана је и пракса која је заступљена у законодавству других земаља, па је тако уочено: 1. у Европској унији, као и у земљама у окружењу, нико не прописује конформну методу за израчунавање затезне камате, већ само референтну или основну каматну стопу. У складу с тим, Директива 2000/35/ЕЦ, која је унета у законодавства 27 држава чланица Европске уније, одређује да је стопа затезне камате референтна каматна стопа коју одређује Европска централна банка и обрачунава се обичном, а не конформном методом и износи 8%; 2. Директивом 2011/7/ЕУ чија је примена предвиђена од 16. марта 2013. године, чланом 2. став 1. тачка 6, прописује се законска затезна камата, коју је дужник обавезан да плати за кашњење приликом измирења дуга, у висини референтне каматне стопе Европске централне банке на главне операције за рефинансирање увећане за најмање осам процентних поена, а изван евро зоне, у висини референтне каматне стопе националне централне банке, такође, увећане за најмање осам процентних поена; 3. Република Црна Гора у потпуности је прихватила наведено законско решење Европске уније, односно важећу Директиву 2000/35/ЕЦ, сходно чему Закон о висини стопе затезне камате („Службени лист Црне Горе”, број 83/09) предвиђа да је стопа затезне камате збир


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти