Новија судска пракса из области радног права

Аутор чланка
У наставку су наведени примери из судске праксе који се односе на заснивање радног односа на одређено и неодређено време, на рад ван радног односа, престанак радног односа и обавезу исплате отпремнине, али и на друге институте радног права.   ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ СА ПРОБНИМ РАДОМ   Уговор о раду којим је уговорен пробни рад отказује се решењем које мора да садржи образложење, тј. разлоге за отказ таквог уговора о раду.   Из образложења: Правилно су закључили нижестепени судови да је решење тужене о отказу уговора о раду сада покојном ВВ незаконито, као и да отуда тужиље, као његове правне следбенице, имају право и на накнаду зараде коју би он остварио у наведеном периоду. Одредбом члана 36. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05 и 61/05), који је важио у време отказа уговора, прописано је да се уговором о раду може уговорити пробни рад који траје најдуже шест месеци, као и да за време пробног рада послодавац и запослени могу да откажу уговор о раду са отказним роком који не може бити краћи од пет радних дана. Користећи наведено овлашћење тужена је тужиоцу у току трајања пробног рада дала отказ уговора о раду решењем које у образложењу не наводи разлоге за отказ уговора, већ само констатује чињенице када је покојни ВВ засновао радни однос на неодређено време и да је по наведеној законској одредби, односно члану 36. став 3. Закона о раду за време трајања пробног рада уговор о раду отказан. Основно спорно питање у овој парници је да ли је постојала обавеза тужене, као послодавца, да у образложењу решења о отказу уговора о раду наведе разлоге за отказ. Неспорно је у конкретном случају да је покојни ВВ са туженом закључио уговор о раду на неодређено време, а у складу са чланом 30. поменутог Закона о раду. Уговор


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти