Новија судска пракса која се односи на уговоре о доживотном издржавању

Аутор чланка
Анализа различитих случајева из најновије судске праксе који се односе на уговоре о доживотном издржавању започета је у овом, а наставиће се и у следећем броју часописа, уз нека закључна разматрања.   Закон о наслеђивању – ЗОН („Сл. гласник РС”, бр. 46/95, 101/2003 – одлука УСРС и 6/2015) у битном није мењан дуги низ година у погледу одредби које регулишу уговор о доживотном издржавању. Ипак, и даље се приликом примене Закона у свакој конкретној ситуацији појављују недоумице у пракси. Уговором о доживотном издржавању обавезује се прималац издржавања да се после његове смрти на даваоца издржавања пренесе својина тачно одређених ствари или каква друга права, а давалац издржавања обавезује се да га, као накнаду за то, издржава и да се брине о њему до краја његовог живота, као и да га после смрти сахрани према дефиницији из члана 194. ЗОН-а. Прималац издржавања уговором може да обухвати само ствари или права постојећа у тренутку закључења уговора. Ако нешто друго није уговорено, обавеза издржавања нарочито обухвата обезбеђивање становања, хране, одеће и обуће, одговарајућу негу у болести и старости, трошкове лечења и давања за свакодневне уобичајене потребе.   АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА   Прималац издржавања може бити активно легитимисан у парници којом се оспорава дејство и ваљаност уговора о доживотном издржавању. Најчешће примаоци издржавања траже раскид уговора због неизвршавања или промењених околности. У улози тужиоца ипак се најчешће налазе наследници примаоца издржавања који неретко сазнају за постојање уговора о доживотном издржавању тек у току оставинског поступка. Уколико наследници не оспоравају уговор, при чему нема друге непокретне имовине покојног или постоји само покретна имовина, али они не захтевају да се спроведе оставински поступак, суд доноси решење о обустави оставинског поступка. У случају оспоравања уговора о доживотном издржавању, оставински суд или јавни бележник коме је поверен оставински поступак најчешће упућује учеснике поступка да покрену парнични поступак за оспоравање


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In