Новине које од 1. марта 2020. на тржиште рада доноси Закон о агенцијском запошљавању

Аутор чланка
Услови за рад агенција за привремено запошљавање, као посредника на тржишту рада, затим права и обавезе лица која са агенцијом за привремено запошљавање закључују уговор о раду ради уступања на привремени рад послодавцу кориснику, као и услови за уступање, трајање уступања и обавезе послодавца корисника, представљају неке од тема које су обрађене у овом тексту View Fullscreen 12 LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ РАДНО ПРАВО Новине које од 1. марта 2020. на тржиште рада доноси Закон о агенцијском запошљавању Услови за рад агенција за привремено запошљавање, као посредника на тржишту рада, затим права и обавезе лица која са агенцијом за привремено запошљавање закључују уговор о раду ради уступања на привремени рад послодавцу кориснику, као и услови за уступање, трајање уступања и обавезе послодавца корисника, представљају неке од тема које су обрађене у овом тексту. Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о агенцијском запо- шљавању, који је објављен у „Службе- ном гласнику РС” бр. 86/2019 од 6. 12. 2019. године (даље: Закон). Закон је ступио на снагу 14. 12. 2019, а примењују се од 1. марта 2020. године, осим одредби чл. 3–8, којима се регу- лишу услови за рад агенције за привремено запошљавање, које се примењују од 1. јануара 2020. године. Основни циљ овог новог прописа у на- шој пракси је уређивање права запослених који закључују уговоре о раду са агенцијом за привремено запошљавање ради уступања на привремени рад правном лицу или пре- дузетнику. Јасним дефинисањем агенција за привремено запошљавање и прецизирањем услова за њихов рад, права и обавеза лица која са агенцијом за привремено запошља- вање закључују уговор о раду ради уступања на привремени рад послодавцу кориснику, као и других међусобних права и обавеза запослених, агенције и послодавца корисни- ка, законодавац жели да уреди ову област и максимално заштитити тзв. агенцијске запо- слене. Наиме, званични подаци показују да


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти