Новине у регулативи тржишта капитала

Аутор чланка
Један од проблема недовољно развијеног тржишта капитала у Републици Србији јесте и хронични недостатак квалитетног тржишног материјала, односно финансијских инструмената у које би инвеститори могли да улажу. Изменама Закона о тржишту капитала омогућено је издавање дужничких хартија од вредности високог квалитета, што у перспективи доприноси атрактивности домаћег тржишта капитала како за домаће инвеститоре, тако и за стране портфолио инвеститоре   Закон о тржишту капитала („Сл. гласник РС”, бр. 31/11, у даљем тексту: Закон) ступио је на снагу 17. маја 2011. године, a почео са применом 17. новембра 2011. године. Народна скупштина Републике Србије је 29. децембра 2015. године усвојила Закон о изменама и допунама Закона о тржишту капитала, који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”, бр. 112/15 и који је 7. јануара 2016. године ступио на снагу.   У протеклом периоду тржишни учесници су се упознали са одредбама Закона и ускладили своје пословање са новим законским решењима. Пошто је Закон у великој мери усклађен са директивама Европске уније из ове области, у пракси су се јавиле многе недоумице око примене нових законских решења, с обзиром на то да су одређени појмови и институти по први пут уведени на наше финансијско тржиште. У правном систему Републике Србије област тржишта капитала, осим Законом, регулисана је сетом следећих закона: Законом о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, „Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93 и „Сл. лист Србије и Црне Горе”, бр. 1/03), Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15), Законом о инвестиционим фондовима („Сл. гласник РС”, бр. 46/06, 51/09, 31/11 и 115/14), Законом о преузимању акционарских друштава („Сл. гласник РС”, бр. 46/06, 107/09 и 99/11) и Законом о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Сл. гласник РС”, бр. 85/05 и 31/11). Одредбе наведених закона су у неким областима примене међусобно неусаглашене, а


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In