Нужни део и парница

Аутор чланка
У овом тексту биће речи о нужном делу као институту наследног права, али кроз визуру парнице. У судској пракси примећена су одређена питања за која аутори текста сматрају да заслужују посебно разматрање, илустровано примерима из новије судске праксе, а то су: питања појма нужних наследника, појма, обима и правне природе права на нужни део, начина урачунавања давања оставиоца и редоследа враћања, садржине захтева код тужбе за повреду нужног дела, рокова у којима се нужни део може тражити, као и питања надлежности домаћег суда, страначке легитимације и одговорности нужних наследника за дугове оставиоца. УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА НА НУЖНИ НАСЛЕДНИ ДЕО (ПОЈАМ НУЖНИХ НАСЛЕДНИКА) Нужни наследници представљају ужи круг законских наследника који због блискости сродства са оставиоцем уживају посебну законску заштиту. Закон о наслеђивању прописује да нужним наследницима припада део заоставштине којим оставилац није могао располагати и који се назива нужним делом. Ова лица могу да остваре право на тзв. нужни део имовине којом је оставилац располагао тестаментом или поклоном, дакле, бестеретним правним послом, у корист неког трећег који може, али не мора спадати у круг нужних наследника. Чланом 60. Закона о наслеђивању прописано је да исплату новчане противвредности, односно смањење завештајних располагања и враћање поклона могу захтевати нужни наследници. Ако оставиочев потомак или усвојеник који није захтевао нужни део умре пре истека рока за постављање захтева, то право припада његовим наследницима у року од шест месеци од његове смрти. Закон о наслеђивању („Сл. гласник РСˮ, бр. 46/95) чланом 39. прописује која лица спадају у круг лица која могу бити нужни наследници и као такви полагати право на нужни наследни део и под којим условима. Па тако, ставом 1. истог члана прописано је да су нужни наследници оставиочеви: потомци, усвојеници и њихови потомци, брачни друг, родитељи, усвојилац, браћа и сестре, дедови и бабе и остали преци. Међутим, став 2. истог члана Закона


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In