О сложености регулисања радних односа у Републици Србији

Аутор чланка
Тема овог текста су радноправни изазови 21. века, при чему аутор посебан акценат ставља на најважније актуелне проблеме у регулисању права, обавеза и одговорности из радног односа. View Fullscreen 34 LEGE ARTIS ● ПРОПИСИ У ПРАКСИ РАДНО ПРАВО О сложености регулисања радних односа у Републици Србији Тема овог текста су радноправни изазови 21. века, при чему аутор посебан акценат ставља на најважније актуелне проблеме у регулисању права, обавеза и одговорности из радног односа. Александар Марковић, дипл. правник, с вишегодишњим искуством у свим областима радног права Свет се мења је реченица којом почиње уџбеник „Социологија” једног од нај- познатијих светских социолога Гиден- са, који се као учило користи на истоименом предмету на Економском факултету Универ- зитета у Београду. У овој реченици осликане су бурне промене у свету рада, које за основ имају, пре свега, 4.0–дигиталну револуцију, која последице оставља и на свет рада. Међу- тим, ове промене су само једна у низу исто- ријских етапа које је западни свет искусио. Наша земља, због својих националних осо- бености, историјске и друштвено-економске промене „развијеног” света није пратила или их је пратила са закашњењем. После особе- ног вида социјализма – самоуправљања, крајем 80-их наша земља започела је тран- зицију ка тржишној привреди и другачијем уређивању радних односа. Међутим, док су земље бившег источног блока исту спрово- диле, наша земља се нашла под економским санкцијама, па транзиција није могла дослед- но да се спроведе. На незавршену транзицију надовезале су се друштвене промене од 2000. године, када се наша земља, поједноставље- но речено, окренула „фридмановском” мо- делу капитализма – остављању тржишту да само од себе реши односе у свету рада, што је видљиво, на пример, и из Закона о раду из 2001. године у вези са поступком отказа уговора о раду. Наведено је врло видљиво и по питању тзв. вишкова запослених, који су можда објективно постојали


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти