О спорним аспектима клаузуле забране конкуренције и заштити пословне тајне

Аутор чланка
Клаузула забране конкуренције и клаузула заштите пословне тајне у данашње време имају све већи значај и постају скоро неизоставни део уговора о раду. Клаузуле које регулишу забрану конкуренције и заштиту пословне тајне постале су скоро неизоставни део уговора о раду који се у данашње време закључују, имајући пре свега у виду снагу технолошких знања, карактер пословних партнера послодавца, важност пословних тајни и друге факторе који утичу на уговарање ових клаузула. Док је законодавац клаузули забране конкуренције посветио чланове 161. и 162. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и 113/2017 – у даљем тексту: ЗОР), пословну тајну регулисао је посебним законом – Законом о заштити пословне тајне („Сл. гласник РС”, бр. 72/2011 – у даљем тексту: Закон). У наставку текста уследиће посебан осврт на карактеристике обеју клаузула и неке дилеме које у том смислу постоје у пракси. Клаузула забране конкуренције – општа правила Чланом 161. став 1. ЗОР-а прописано је следеће: „Уговором о раду могу да се утврде послови које запослени не може да ради у своје име и за свој рачун, као и у име и за рачун другог правног или физичког лица, без сагласности послодавца код кога је у радном односу.” Према томе, овде је реч о забрани конкуренције за време трајања радног односа, био он на одређено или неодређено време. Потребно је прецизно утврдити послове које запослени тако не може да обавља. Даље, запослени не може да обавља послове ни као физичко лице, ни као предузетник, ни као запослени код другог правног лица. Ако се запосленом јави могућност и жеља да то ради, неопходно је да добије претходну сагласност послодавца, иначе може бити одговоран, поготово ако је послодавац кршење забране конкуренције дефинисао као повреду радне обавезе. Уз то, став 2. истог члана прописује да „забрана конкуренције може да се утврди само


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In