Обавеза плаћања накнаде за одводњавање и пракса Управног суда

Аутор чланка
У јавности се појавила полемика у вези са обавезом плаћања ове накнаде. Аутор овог текста коментарише и пресуде Управног суда, донете у тој области.   Обављање водне делатности је у савременом свету делатност од посебног интереса за сваку земљу. Оно је регулисано бројним законским и подзаконским прописима, у првом реду стога што је вода као епифеномен повезана са разноврсним корисницима јер служи за задовољавање многобројних и различитих потреба. Правни односи у које ступају јавноправни и приватноправни субјекти поводом воде, у свакој земљи имају изузетан значај, једнак значају који има вода као један од основних предуслова живота. Стога је Закон о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16 – у даљем тексту: ЗОВ) којим се уређује водни режим, један од „системских” закона, уколико се под тим појмом подразумева пропис који задире у велики број друштвених (самим тим и правних) односа. Одиста, овај закон је својеврсна тачка везивања, не само када је у питању живот и здравље људи, већ и многе друге области: животна средина, пољопривреда, изградња објеката, пловидба, енергетика, туризам, спорт и рекреација итд. Безмало да и нема области људског живота и рада у којој правни субјекти (физичка и правна лица) не ступају у правне односе поводом воде. С друге стране, овај закон је „системски” у још једном смислу: њиме се успоставља један систем који је у свакој држави од посебне важности – систем водопривреде. Он традиционално обухвата три целине: коришћење вода, заштиту вода и заштиту од (штетног дејства) вода. Није претерано рећи да систем водопривреде, поред војске и полиције, представља најважнији систем за очување живота и имовине у свакој земљи. У неким земљама се о једном делу водних објеката стара управо војска. Дакле, вода и водни објекти су у рангу објеката од значаја за безбедност земље. Заштита од штетног дејства вода дели се на заштиту од спољних вода


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In