Обавеза плаћања накнаде за одводњавање и пракса Управног суда

Аутор чланка
У јавности се појавила полемика у вези са обавезом плаћања ове накнаде. Аутор овог текста коментарише и пресуде Управног суда, донете у тој области.

 

Обављање водне делатности је у савременом свету делатност од посебног интереса за сваку земљу. Оно је регулисано бројним законским и подзаконским прописима, у првом реду стога што је вода као епифеномен повезана са разноврсним корисницима јер служи за задовољавање многобројних и различитих потреба. Правни односи у које ступају јавноправни и приватноправни субјекти поводом воде, у свакој земљи имају изузетан значај, једнак значају који има вода као један од основних предуслова живота. Стога је Закон о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16 – у даљем тексту: ЗОВ) којим се уређује водни режим, један од „системских” закона, уколико се под тим појмом подразумева пропис који задире у велики број друштвених (самим тим и правних) односа. Одиста, овај закон је својеврсна тачка везивања, не само када је у питању живот и здравље људи, већ и многе друге области: животна средина, пољопривреда, изградња објеката, пловидба, енергетика, туризам, спорт и рекреација итд. Безмало да и нема области људског живота и рада у којој правни субјекти (физичка и правна лица) не ступају у правне односе поводом воде.

С друге стране, овај закон је „системски” у још једном смислу: њиме се успоставља један систем који је у свакој држави од посебне важности – систем водопривреде. Он традиционално обухвата три целине: коришћење вода, заштиту вода и заштиту од (штетног дејства) вода. Није претерано рећи да систем водопривреде, поред војске и полиције, представља најважнији систем за очување живота и имовине у свакој земљи. У неким земљама се о једном делу водних објеката стара управо војска. Дакле, вода и водни објекти су у рангу објеката од значаја за безбедност земље.

Заштита од штетног дејства вода дели се на заштиту од спољних вода (заштита од поплава) и (више…)


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ,

ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ.

ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.Улогујте се

 Запамти ме