Обавезе послодавца у случају повреде на раду или професионалног обољења запослених

Аутор чланка
Закон о безбедности и здрављу на раду и подзаконски прописи посебну пажњу посвећују обавезама послодаваца по основу настанка повреда на раду или професионалних обољења.   Чланом 50. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС”, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др. закон – у даљем тексту: Закон) утврђена је обавеза послодавца да: 1) одмах, а најкасније у року од 24 часа од настанка, усмено и у писменој форми пријави надлежној инспекцији рада и надлежном органу за унутрашње послове сваку смртну, колективну или тешку повреду на раду и повреду на раду због које запослени није способан за рад више од три узастопна радна дана, као и опасну појаву која би могла да угрози безбедност и здравље запослених; 2) најкасније у року од три узастопна радна дана од дана сазнања пријави надлежној инспекцији рада професионално обољење. Из наведеног недвосмислено произлази обавеза послодавца да, када дође до повреде на раду његовог запосленог, то одмах пријави надлежној инспекцији рада ради вршења увиђаја. Пријављивање се врши најбржим путем (телефон, факс, електронски), али о пријављивању мора да постоји и писани траг. Уз то, послодавац је на исти начин дужан да повреду на раду свог запосленог пријави и надлежном органу унутрашњих послова, зато што узрок настанка повреде на раду може бити из надлежности тог органа (туча, утврђивање настанка повреда без очевидаца и сл.). Узимајући у обзир важност пријављивања повреде на раду и професионалног обољења, послодавац је у обавези да општим актом, а сагледавајући своју организацију рада, утврди ко је у обавези да пријави инспекцији рада и ОУП-у повреду на раду када до ње дође. У одређеном случају ову обавезу послодавац може да уреди и уговором о раду, у складу са чланом 14. Закона. Наиме, овај члан прописује да је послодавац дужан да општим актом, односно колективним уговором утврди права, обавезе и одговорности у области


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти