Одабрана мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Аутор чланка
 У сврху потпунијег увида и бољег разумевања радног права у овом тексту је издвојено неколико мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. МОГУЋНОСТ ДА ПОСЛОДАВАЦ УПУТИ КАНДИДАТА ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД И КОНТРОЛУ НА ПРИСУСТВО ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ У ОРГАНИЗМУ Чл. 24, 26. и 38. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) Према члану 24. ст. 1. и 2. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), услови за рад на одређеним пословима у погледу врсте и степена захтеване стручне спреме, односно образовања, као и други посебни услови за рад на тим пословима утврђују се Законом и правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова (у даљем тексту: правилник) који доноси послодавац. У члану 26. ст. 1. и 2. наведеног закона прописано је да је кандидат дужан да приликом заснивања радног односа послодавцу достави исправе и друге доказе о испуњености услова за рад на пословима за које заснива радни однос, који су утврђени правилником. Послодавац не може да захтева од кандидата податке о породичном односно брачном статусу и планирању породице, односно достављање исправа и других доказа који нису од непосредног значаја за обављање послова за које заснива радни однос. У члану 38. став 2. Закона о раду прописано је да запослени може да ради на пословима (радним местима) са повећаним ризиком, утврђеним у складу са Законом, само на основу претходно утврђене здравствене способности за рад на тим пословима од стране надлежног здравственог органа, у складу са Законом. Имајући у виду наведено, мишљења смо да послодавац не може да упути кандидата за заснивање радног односа на лекарски преглед и контролу присуства психоактивних супстанци у организму, осим ако Законом или правилником у складу са Законом није друкчије одређено. (Мишљење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In