Одабрана мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Аутор чланка
У овом тексту издвајамо мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања која се односе на заснивање радног односа, годишње одморе, зараде, накнаде и друга примања, као и на престанак радног односа.   ДА ЛИ ПОСЛЕ ОБАВЉЕНОГ ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА ОД ГОДИНУ ДАНА, У СМИСЛУ ЧЛАНА 47. ЗАКОНА О РАДУ (А НА ОСНОВУ УГОВОРА О РАДУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПРИПРАВНИКОМ), СА ИСТИМ ЛИЦЕМ МОЖЕ ДА СЕ ЗАСНУЈЕ РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ТРАЈАЊУ ОД 24 МЕСЕЦА, У СМИСЛУ ЧЛАНА 37. ЗАКОНА О РАДУ?   Чланови 37. и 47. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – УС)   Према члану 37. ст. 1. и 2. Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – УС), уговор о раду може да се закључи на одређено време за заснивање радног односа чије је трајање унапред одређено објективним разлозима који су оправдани роком или извршењем одређеног посла или наступањем одређеног догађаја за време трајања тих потреба. Послодавац може да закључи један или више уговора о раду из става 1. овог члана, на основу којих се радни однос са истим запосленим заснива за период који, са прекидима или без прекида, не може бити дужи од 24 месеца. Изузеци од прописаног ограничења трајања радног односа на одређено време са истим лицем утврђени су у ставу 4. наведеног члана. Према члану 47. Закона о раду, послодавац може да заснује радни однос са лицем које први пут заснива радни однос у својству приправника, за занимање за које је то лице стекло одређену врсту и степен стручне спреме, ако је то као услов за рад на одређеним пословима утврђено Законом или правилником. У ставу 3. наведеног члана прописано је да приправнички стаж траје најдуже годину дана, ако Законом није друкчије одређено. За време


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In