Одговорност јединица локалне самоуправе и јавних комуналних предузећа за штету насталу због неуредног вршења комуналних делатности

Аутор чланка
У наставку су наведени примери из новије судске праксе који се превасходно односе на одговорност због неуредног одржавања улица и путева, али и на делатност зоохигијене. View Fullscreen 61 ГРАЂАНСКО ПРАВО LEGE ARTIS ● ЈАНУАР 2020. Одговорност јединица локалне самоуправе и јавних комуналних предузећа за штету насталу због неуредног вршења комуналних делатности У наставку су наведени примери из новије судске праксе који се превасходно односе на одговорност због неуредног одржавања улица и путева, али и на делатност зоохигијене. Случај 1 Град, као јединица локалне самоуправе, и ЈКП коме је уговором поверено вршење комуналне делатности одржавања улица солидарно одговарају за накнаду штете проузроковане падом на улици услед неуредног одржавања улице. Из образложења: Према утврђеном чињеничном стању ту- жиља је, крећући се Булеваром ***, поплоча- ним тротоаром у смеру према насељу ***, у близини аутобуског стајалишта ГСП нагазила на нестабилну плочу, пала и претрпела тешку телесну повреду у виду прелома десног ручног зглоба и посекотина на ногама. Одлуком Града о улицама и локалним пу- тевима („Службени лист Града Београда”, бр. 3/01 … 29/07) у члану 2. дефинисано је да су улице јавни путеви у насељеном месту који служе за кретање возила и пешака, са елементима који одговарају потребама насе- ља (ивичњаци, тротоари, кишна канализа- ција и сл.), а чланом 14. предвиђено је да се радовима на одржавању улица и локалних путева сматрају поправка, обнављање и за- мена делова коловоза, тротоара и трупа пута, са одговарајућим корекцијама којима се бит- но не мењају конструктивни елементи, као и нивелација постојећих сливника и шахтова у коловозу и тротоару и слични послови. Ту- женом ЈКП „Београд-пут” уговором закљу- ченим са наручиоцем „Дирекција за путеве” од 25. 2. 2014. године поверени су радови на одржавању улица и општинских путева, при чему је чланом 4. Уговора предвиђена обаве- за извођача радова да врши редовне прегле- де улица и


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти