Одговорност путара за штету – преглед судске праксе

Аутор чланка
Савремени живот у коме се масовни транспорт робе и путника одвија свакодневно утиче на појаву нових видова штете. Због тога је у пракси парничних судова приметан повећан број парница за накнаду штете настале коришћењем јавног пута.   Треба посебно нагласити да, иако се и овде најчешће ради о саобраћајним незгодама, то није штета која за узрок има деликтно понашање других учесника у саобраћају, већ се ради о штети насталој у вези са одржавањем и управљањем јавним путевима. Ови спорови намећу неколико основних питања: – које лице је одговорно за штету, односно пасивно легитимисано; – основ одговорности; – врсте штетног догађаја из кога проистиче право на накнаду. У наставку текста уследиће преглед праксе и ставова судова који се тичу одговорности предузећа задужених за управљање и одржавање јавних путева и кроз то ће бити пружени неки од могућих одговора на ова питања. Појам путара за потребе овог излагања подразумева сва правна лица којима је законом или уговором поверена дужност управљања и одржавања јавних путева. КО ОДГОВАРА ЗА ШТЕТУ – ПИТАЊЕ ПАСИВНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ У више парница које су пред судовима вођене за накнаду штете постоји сагласност у погледу тога ко је одговоран за штету претрпљену коришћењем јавног пута. Основно је правило да управљач пута, солидарно са лицем коме је поверио одржавање пута, одговара за ову врсту штете. У том смислу интересантно је становиште, изнето у више другостепених одлука, да пасивна легитимација управљача ауто-пута и извршиоца радова, тј. њихова солидарна одговорност зависи од околности да ли је наручилац радова (управљач) непосредно пре штетног догађаја или раније наложио извођачу радова да на одређеној деоници отклони недостатке уочене на јавном путу. Делатност управљања и одржавања јавних путева поверена је, чл. 8. Закона о јавним путевима, туженом ЈКП „Путеви Србије”, које је, сагласно одредби чл. 15, 57. и 58. Закона, дужно да предузима све радове којима се


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти