Одлучивање скупштине привредног друштва

Аутор чланка
Претежно диспозитивни карактер законских норми омогућава привредном друштву да правила о раду скупштине прилагоди својим потребама. Иако малобројне, у њему ипак постоје и императивне норме које регулишу ову материју   Скупштина друштва представља највиши орган у друштву који доноси најбитније одлуке о пословању и функционисању друштва. Скупштина је орган власника капитала, a чине је сви чланови друштва, власници удела/акција друштва које су стекли улагањем новчаних и/или неновчаних средстава, па из тог разлога законодавац предвиђа да је у надлежности овог органа доношење најважнијих одлука везаних за само друштво. Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, у даљем тексту: Закон) садржи бројне одредбе којима се уређује начин рада скупштине, уз остављање могућности да се оснивачким актом друштва са ограниченом одговорношћу и статутом акционарског друштва уреди и другачије. Претежно диспозитивни карактер ових норми омогућава друштву да правила о раду скупштине прилагоди својим потребама, односно потребама својих чланова. Уколико друштво оснивачким актом или статутом не пропише посебну процедуру за сазивање, одржавање, одлучивање седница скупштине, у обавези је да примењује одредбе Закона којима су регулисана ова питања. Скупштина своје одлуке доноси на седницама. Законодавац је, одредбом члана 212. ст. 4, за друштва са ограниченом одговорношћу оставио могућност одлучивања и ван седнице, али само под условом да је потпишу сви чланови с правом гласа по том питању, дакле, само у случајевима када је одлука једногласно усвојена од стране свих чланова. Ово решење је врло практично у друштвима с малим бројем чланова када постоји консензус у вези са пословном политиком друштва. Седнице скупштине подразумевају физичко присуство чланова, али их је могуће одржати и коришћењем конференцијске везе или друге аудио и визуелне комуникацијске опреме, или електронским путем у складу са одредбом члана 212. и члана 341. Закона, у ком случају се сматра да су лица која на овај начин присуствују седници лично присутна. Седницама, по


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Existing Users Log In