Однос Закона о запосленима у јавним службама и Закона о раду – први део

Аутор чланка
У овом тексту, чији ће други део бити објављен у следећем броју нашег часописа, извршена је анализа одредаба Закона о запосленима у јавним службама, посебно са становишта његовог односа према Закону о раду. Уводне напомене Законом о запосленима у јавним службама уређују се права, обавезе и одговорности из радног односа запослених у овим радним срединама.[1] Овај закон је ступио на снагу 25. 12. 2017. године, а примењиваће се од 1. јануара 2020. године, изузев одредаба чл. 30, 31, 32, члана 157. ст. 1. и 3. и члана 159, које се примењују од дана ступања овог закона на снагу, као и одредаба чл. 93–96, чл. 98. и 101, члана 117. став 1–7, чланова 124, 133. и 142. и члана 145. став 1. тачка 2), које се примењују од 1. јануара 2021. године.[2] Закон прописује права и обавезе по основу рада послодавца и запослених, и то: – у јавним службама које је основала Република Србија, аутономна покрајина, општина, град или градска општина; – правним лицима која се оснивају или делују у складу са прописима о јавним службама; – установама које се по посебном закону оснивају и делују као јавне службе (Фонд солидарности, Завод за заштиту природе, Републички завод за социјалну заштиту и др.); – организацијама обавезног социјалног осигурања и другим правним лицима која се оснивају или делују у складу са прописима о јавним службама и –  образовно-васпитним установама у којима није искључена његова примена (члан 1. став 4). Овај закон је матични закон у овим радним срединама, чија примена може бити дерогирана посебним законом којим су поједина права и обавезе из радног односа другачије уређена. У уводном делу Закона садржане су одредбе о правима и обавезама запослених у јавним службама (одредбе чланова 10–20. Закона). Закон у овом делу садржи и одредбе о начелима деловања запослених у јавним службама, а то су: законитост,


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти