Одржај у судској пракси

Аутор чланка
Институт одржаја представља један од начина стицања права својине и других стварних права, при чему је широко заступљен у нашој судској пракси, у којој су се појавиле одређене дилеме и несугласице, које су ауторке настојале да, уз преглед постојећег стања, разреше, али и да понуде могуће одговоре.   НАЧИНИ СТИЦАЊА ПРАВА СВОЈИНЕ   По нашем праву, сходно Закону о основама својинскоправних односа („Сл. лист СФРЈ”, бр. 6/80 и 36/90, „Сл. лист СРЈ”, бр. 29/96, и „Сл. гласник РС”, бр. 115/2005 – др. закон), али и Закону о државном премеру и катастру, који представља lex specialis у односу на Закон о основама својинскоправних односа, својина се стиче по основу закона, одлуке државног органа, правног посла и наслеђивањем (члан 20. Закона о основама својинскоправних односа). Стицање права својине по самом закону назива се у теорији оригинaрним начином стицања јер стицалац права својине не црпи своје право из права правног претходника – ранијег титулара права својине на истој ствари, већ га конституише испуњењем тачно одређених законских услова. У том смислу, обим права правног претходника није релевантан за стицаоца, штавише, предмет оригинарног стицања могу бити и тзв. ничије ствари (res nullius), дакле ствари које раније нису биле предмет права својине. По самом закону право својине стиче се стварањем нове ствари, спајањем, мешањем, грађењем на туђем земљишту, одвајањем плодова, одржајем, стицањем својине од невласника, окупацијом и у другим случајевима одређеним законом. Када је у питању институт одржаја, ради се о стицању права својине на стварима које већ припадају некоме, али на основу одређених правних чињеница чије је постојање прописано законом. С друге стране, стицање на основу правног посла (уговором или једностраном изјавом воље) или наслеђивањем у теорији се назива деривативним, јер стицалац своје право изводи (деривира) из права свог претходника, ранијег титулара својине на истој ствари. За овај начин стицања својине важи правило да на


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти