Оснивачки акт друштва с ограниченом одговорношћу као закон за чланове друштва

Аутор чланка
Оснивачки акт друштва с ограниченом одговорношћу је конститутивни акт друштва и, свакако, најважнији документ који друштво мора да има, али се његовој садржини у пракси не придаје довољно значаја. Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, у даљем тексту:Закон) дефинисао је оснивачки акт друштва с ограниченом одговорношћу као конститутивни акт друштва који има форму одлуке о оснивању – ако друштво оснива једно лице, или уговора о оснивању – ако друштво оснива више лица. Оснивачки акт представља први и најважнији документ који друштво с ограниченом одговорношћу мора да има. Настанак друштва условљен је управо доношењем овог документа и његово усвајање представља први корак у формирању новог правног субјекта. Значај који овом акту придаје законодавац видљив је и кроз прописивање обавезне оверене форме. Формалност се огледа у обавези овере потписа оснивача на акту, било да је реч о једночланом друштву – када има форму Одлуке о оснивању, или вишечланом друштву – када се закључује у форми Уговора о оснивању. У сваком случају, први оснивачки акт мора садржати оверене потписе оснивача и то у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа(„Сл. гласник РС”, бр. 39/93), што значи да оверу обавља или суд или општински орган управе (општина),а обе овере су једнако валидне пред регистарским органом. Следећи важан корак у настанку привредног друштва представља, дакле,овера потписа оснивача на оснивачком акту, у суду или у општини, будући да оверен оснивачки акт представља документ који се обавезно предаје уз пријаву за регистрацију пред Агенцијом за привредне регистре, те да након регистрације друштво дефинитивно настаје, односно формално стиче својство правноглица. Законје утврдио обавезне елементе оснивачкогакта, али је велики простор остављен диспозицији, односно слободној вољи чланова друштва, да одређена питања уреде другачије или потпуније него што то Закон чини. У пракси се, међутим, овој могућности не придаје довољно пажње. Обавезна садржина оснивачког акта


ПОШТОВАНИ КОРИСНИЧЕ, ДА БИСТЕ МОГЛИ ДА ВИДИТЕ ИНТЕГРАЛНЕ ВЕРЗИЈЕ ТЕКСТОВА НАШЕГ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ ДА БУДЕТЕ РЕГИСТРОВАНИ КОРИСНИК НАШЕГ ПОРТАЛА И ДА СЕ НА ЊЕМУ ПРИЈАВИТЕ. ПОГЛЕДАЈТЕ КОЈЕ СУ СВЕПРЕДНОСТИ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРЕТПЛАТЕ. ЗА ПИТАЊА ПРЕТПЛАТЕ ПОГЛЕДАЈТЕ СТРАНИЦУ ПРЕТПЛАТА.

Войти
   

1 2 3